Lenovo Diagnostics Tool Lite 4.20.1

Lenovo Diagnostics Tool Lite 4.20.1

LENOVO – Shareware –

Tổng quan

Lenovo Diagnostics Tool Lite là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi LENOVO.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo Diagnostics Tool Lite là 4.20.1, phát hành vào ngày 16/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/05/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 4.20.1, được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

Lenovo Diagnostics Tool Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Lenovo Diagnostics Tool Lite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Lenovo Diagnostics Tool Lite!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Lenovo Diagnostics Tool Lite cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản